Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Administratorem danych użytkowników korzystających ze Strony Internetowej jest firma Instytut Partnerstwa Gospodarczego i Nowych Technologii INNOTECH SP. Z O. O.

Prawo do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO)

Dane przetwarzane są w zakresie wynikającym z komunikatu przekazane poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres email INNOTECH SP. Z O. O., w okresie od wyrażenia zgody na ich przetwarzanie do momentu jej odwołania.

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do uzyskania informacji, czy firma Instytut Partnerstwa Gospodarczego i Nowych Technologii INNOTECH SP. Z O. O. (dalej INNOTECH SP. Z O. O.) przetwarza jej dane osobowe.

W przypadku gdy INNOTECH SP. Z O. O. przetwarza dane osobowe, osobie której one dotyczą przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz możliwość uzyskania następujących informacji:

 1. cel w jaki jej dane osobowe są przetwarzane;
 2. kategorie danych osobowych dotyczy przetwarzanie;
 3. odbiorcy, którym dane zostały ujawnione lub mogą zostać ujawnione;
 4. okres przez jaki dane osobowe są przechowywanie lub kryteria na podstawie, których ustalony został ww. okres przechowywania danych;
 5. przysługujące prawa;
 6. źródło danych jeśli nie zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada możliwość otrzymania bezpłatnie kopii swoich danych osobowych, co jednak nie jest równoznaczne z prawem do otrzymania kopii dokumentów, w których dane się znajdują. Ponadto prawo do uzyskania kopii swoich danych nie może wpływać w niekorzystny sposób na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą. Na przykład, gdy na skanach dokumentów z danymi osobowymi wnioskodawcy znajdują się dane osobowe innych osób, wtedy ich dane zostaną zanonimizowane.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, a w przypadku gdy są one niekompletne – żądania ich uzupełnienia. Uprawnienie to nie będzie jednak przysługiwało bezwzględnie we wszystkich okolicznościach, m. in. nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy tryb sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych określają odrębne przepisy.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Każda osobie, której dane dotyczą ma prawo żądać usunięcia jej danych osobowych. Prawo to jednak jest realizowane tylko w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących przesłanek:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. doszło do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i brak jest innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 3. złożono sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub gdy złożono sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 5. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. dane osobowe były zbierane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informatycznego w stosunku do dziecka.

Z prawa do usunięcia danych nie można jednak skorzystać w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy praw Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych;
 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych, w interesie publicznym, do celów badań naukowych, celów historycznych lub statystycznych;
 4. w momencie go przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w przypadku kiedy:

 1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu tych danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO (prawo do sprzeciwu – z przyczyn z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją) wobec przetwarzania.

Realizacja tego uprawnienia polega na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowania. Tym samym wszelkie inne formy przetwarzania mogą odbywać się wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub:

 1. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
 3. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą może zażądać od INNOTECH SP. Z O. O. przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi, o ile wykaże, że ten akceptuje taki sposób ich pozyskania i jest to technicznie możliwe. Uprawnienie to może być jednak realizowane jedynie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się:

 • w sposób zautomatyzowany (tj. w systemie informatycznym) oraz
 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy (uprawnienie dotyczy wyłącznie danych dostarczonych administratorowi przez osobę, której dane dotyczą – nie tych będących wynikiem jego opracowań, analiz itp.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z powodu szczególnej sytuacji (art. 21 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą jest informowana o prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przy pierwszym kontakcie. Informacja ta jest przedstawiana jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

W sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła swój sprzeciw wobec przetwarzania INNOTECH SP. Z O. O. podejmuje działania prowadzące do ograniczenia przetwarzania jej danych oraz weryfikacji, czy istnieją ważniejsze niż interes osoby składającej sprzeciw, uzasadnione podstawy do przetwarzania. INNOTECH SP. Z O. O. informuje osobę, której dane dotyczą o realizacji lub odmowie realizacji jej prawa wraz z uzasadnieniem decyzji.

Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie (art. 7 RODO)

W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, każdej osobie, której te dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jednocześnie należy przy tym pamiętać że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawo niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu nie ma jednak zastosowania gdy:

 1. decyzja oparta na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osoba, której dane dotyczą, a administratorem;
 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą
 3. jest oparta na wyraźniej zgodzie osoby, której te dane dotyczą.

Podmiotowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres email: sekretariat@inpg.pl.

Innotech

Dostarczamy darmową energię ze słońca

Strona głównaNasze realizacje