DEVELOPMENT FARM PV

Na Development Projektu Farmy PV składa się:

 • Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do założenia spółki celowej tzw. SPV pod konkretny projekt i budowę farmy fotowoltaicznej wraz ze zgłoszeniem do
 • Wykonamy analizę planistyczno-środowiskową pod projekt farmy PV.
 • Opracujemy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Procedurę monitorujemy aż do uzyskania prawomocnej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Inwestycji.
 • Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty ( wnioski, mapy, załączniki) do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Procedurę monitorujemy aż do uzyskania prawomocnej Decyzji o Warunkach Zabudowy dla Inwestycji.
 • Sporządzimy kompletną dokumentację do złożenia wniosku o warunki przyłączenia do lokalnego OSD ( Operatora Sieci Dystrybucyjnej).
 • Opracujemy kompletny projekt budowalny farmy PV, składający się z 3 części:

      – PZT ( projekt zagospodarowania terenu)

      – PAB (projekt architektoniczno-budowany)

      – PT ( projekt techniczny ).

 • Na projekt budowalny w przypadku farmy PV składają się następujące branżę: konstrukcyjna, elektryczna, drogowa, PPOŻ, telemechaniczna i odgromowa.
 • W imieniu inwestor uzyskamy wszelkie konieczne pozwolenia, zezwolenia, decyzje, uzgodnienia, postanowienia, zgody, licencje, itp., niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji Pozwolenia na Budowę (PnB).
 • W Imieniu Inwestora możemy złożyć wniosek o wydanie Koncesji na Wytwarzanie Energii Elektrycznej z OZE.

Działamy kompleksowo od projektu do realizacji również jako Podwykonawca Farm PV 

 • Wykonamy koncepcję inwestycji wraz z analizą energetyczną i ekonomiczną.
 • Przygotujemy wnioski o wydanie decyzji środowiskowej oraz o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkach przyłączeniowych,
 • Opracujemy projekt budowlany, będący podstawą do wydania stosownych decyzji administracyjnych,
 • Pomożemy w doborze optymalnego montażu finansowego inwestycji,
 • Profesjonalnie i terminowo zrealizujemy inwestycję. Posiadamy własny transport, sprzęt budowlany, ekipy wykonawcze i – co najważniejsze – duże doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,
 • Wspieramy naszych partnerów nie tylko na etapie projektowania i budowy instalacji ale również świadczymy usługi monitorowania i czyszczenia farm PV.

INNOTECH
.... z myślą o czystej ENERGII

tel. +48 (22) 213 92 76
+48 506-791-286
sekretariat@inpg.pl