Development farm PV

Na Development Projektu Farmy PV składa się:

1) Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do założenia spółki celowej tzw. SPV pod konkretny projekt i budowę farmy fotowoltaicznej wraz ze zgłoszeniem do odpowiednich instytucji.
2) Wykonamy analizę planistyczno-środowiskową pod projekt farmy PV.
3) Opracujemy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Procedurę monitorujemy aż do uzyskania prawomocnej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Inwestycji.
4) Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty (wnioski, mapy, załączniki) do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Procedurę monitorujemy aż do uzyskania prawomocnej Decyzji o Warunkach Zabudowy dla Inwestycji.
5) Sporządzimy kompletną dokumentację do złożenia wniosku o warunki przyłączenia do lokalnego OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej).
6) Opracujemy kompletny projekt budowalny farmy PV, składający się z 3 części:
a) PZT (projekt zagospodarowania terenu),
b) PAB (projekt architektoniczno-budowany),
c) PT (projekt techniczny).
7) Na projekt budowalny w przypadku farmy PV składają się następujące branżę: konstrukcyjna, elektryczna, drogowa, PPOŻ, telemechaniczna i odgromowa.
8) W imieniu inwestor uzyskamy wszelkie konieczne pozwolenia, zezwolenia, decyzje, uzgodnienia, postanowienia, zgody, licencje, itp., niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji Pozwolenia na Budowę (PnB).
9) W Imieniu Inwestora możemy złożyć wniosek o wydanie Koncesji na Wytwarzanie Energii Elektrycznej z OZE.

  Działamy kompleksowo od projektu do realizacji, również jako Podwykonawca Farm PV:

  1) Wykonamy koncepcję inwestycji wraz z analizą energetyczną i ekonomiczną.
  2) Przygotujemy wnioski o wydanie decyzji środowiskowej oraz o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkach przyłączeniowych.
  3) Opracujemy projekt budowlany, będący podstawą do wydania stosownych decyzji administracyjnych.
  4) Pomożemy w doborze optymalnego montażu finansowego inwestycji,
  5) Profesjonalnie i terminowo zrealizujemy inwestycję. Posiadamy własny transport, sprzęt budowlany, ekipy wykonawcze i co najważniejsze duże doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych.
  6) Wspieramy naszych partnerów nie tylko na etapie projektowania i budowy instalacji ale również świadczymy usługi monitorowania i czyszczenia farm PV.

  Testy wyrywania konstrukcji 

  Kluczowe, a nie doceniane dla poprawnego zamontowania kosntrukcji instalacji fotowoltaicznej na ziemi.

  Magazyny energii

  Idealne uzupełnienie dla farmy fotowoltaicznej oraz innych rodzajów instalacji. Produkuj i magazynuj energię, żeby ją wykorzystać kiedy tylko zechcesz.

  Przydomowa instalacja fotowoltaiczna

  Koszty prądu ciągle rosną. Zamontuj przydomową instalację fotowoltaiczną. Oszczędzaj i bądź niezależny.

  Innotech

  Dostarczamy darmową energię ze słońca

  Strona głównaKontakt
  Portal z plikami cookie
  Portal z plikami cookie