INNOTECH - DORADZTWO

Audyty

Audyt energetyczny ma na celu zidentyfikowanie możliwości wdrożenia działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii pierwotnej poprzez podniesienie sprawności w wykorzystaniu ciepła, chłodu, energii elektrycznej jak i redukcję strat wynikających z wysokiej przenikalności cieplnej ścian, okien, drzwi i stropów.

Audyt fotowoltaiczny  ma na celu dobór optymalnego systemu fotowoltaicznego o niezbędnej efektywności zasilenia energią elektryczną wszystkich urządzeń znajdujących się w danym obiekcie. Dane o zużyciu energii pozyskuje się z dotychczasowych rachunków energetycznych, jak również z danych zawartych w audycie energetycznym.

 Audyt oświetleniowy polega na dokonaniu inwentaryzacji istniejącego oświetlenia w obiekcie, porównanie efektywności istniejącego systemu oświetlenia z aktualnie obowiązującymi normami i na tej podstawie zaprojektowaniu energooszczędnego oświetlenia o odpowiedniej temperaturze barw, sterowanego automatyką budynkową.

 

Wsparcie

Zakres wsparcia/doradztwa projektowego:

Faza wstępna:

  • Wykonanie niezbędnych audytów – energetyczny, oświetlenia, fotowoltaiczny
  • Wykonanie karty charakterystyki energetycznej budynku
  • Dobór źródeł finansowania projektu
  • Analiza opłacalności inwestycji
  • Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

Wniosek o dofinansowanie inwestycji:

  • opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz z biznes planem / studium wykonalności oraz wymaganymi załącznikami w ramach programów dotacyjnych NFOŚiGW/WFOŚiGW
  • udział w negocjacjach przy rozpatrywaniu wniosku

Faza realizacji:

  • monitorowanie prac : wykonania projektu budowlanego na podstawie zatwierdzonych audytów, wykonawstwa prac termomodernizacyjnych, końcowego odbioru prac
  • przygotowanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu wymaganych przy rozliczeniu dotacji
  • wykonanie końcowych audytów potwierdzających osiągnięcie efektu energetycznego

REFERENCJE

INNOTECH
.... z myślą o czystej ENERGII

tel. +48 (22) 213 92 76
+48 506-791-286
sekretariat@inpg.pl